001002003004


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 5: การวิพากษ์ มคอ.2 การประชุมสรุปผลและปรับปรุง มคอ. 2 ของหลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ตามข้ by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 5: การวิพากษ์ มคอ.2 การประชุมสรุปผลและปรับปรุง มคอ. 2 ของหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ภาควิชาจิตวิทยา by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 3: นิสิตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการทำปริญญานิพนธ์ by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 4: ประชุมปรับปรุง มคอ.2 หลักสูตร กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 4: ประชุมปรับปรุง มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 3 by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ by supawadee
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 3: ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร: มุมมองจากผู้ใช้บัณฑิต by supawadee

ข่าวกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการจัดการความรู้ภาควิชาจิตวิทยา by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 3 by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 3 by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 2 by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 2 by supawadee
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2 by supawadee