หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาควิชาจิตวิทยาเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
ภาคปกติ มี 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร วท.บ. วิชาเอกจิตวิทยา
2. หลักสูตร วิชาโทจิตวิทยา
3. หลักสูตร กศ.ม. สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

ภาคพิเศษ มี 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร กศ.ม. สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ

    นอกจากจะรับผิดชอบในหลักสูตรดังที่กล่าวมาแล้ว ภาควิชาจิตวิทยา รับผิดชอบร่วมกับภาควิชาฯ อื่นในคณะอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร ศศ.บ. วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ อีกทั้ง ภาควิชายังเปิดสอนรายวิชาเลือก จต 101 จิตวิทยาเบื้องต้น ในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปให้แก่นิสิตทุกคณะ และเปิดสอน วิชา จต 211 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น และ วิชา จต 221 จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับนิสิตคณะพลศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร์อีกด้วย