ข่าวประชาสัมพันธ์

24
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการจัดการความรู้ภาควิชาจิตวิทยา
24
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง...

[Read the rest of this article...]

24
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้ง...

[Read the rest of this article...]

26
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 238 ช...

[Read the rest of this article...]

26
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 242 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์
07
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง...

[Read the rest of this article...]

07
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที...

[Read the rest of this article...]

24
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ภาควิชาจิตวิทยา ระหว่างวันที่ 27, 28 และ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 238 ชั้น 3 อาคาร 2 โดยมี คณาจารย์ภาควิชา...

[Read the rest of this article...]

18
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 3: ...

[Read the rest of this article...]

25
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง...

[Read the rest of this article...]

25
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที...

[Read the rest of this article...]

03
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ถนนส...

[Read the rest of this article...]

03
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
03
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาเด็กเล็กคิโด้ (...

[Read the rest of this article...]

02
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 242 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์
02
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 238 ชั้น ...

[Read the rest of this article...]

28
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 2:...

[Read the rest of this article...]

28
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 222 ช...

[Read the rest of this article...]

28
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 1:...

[Read the rest of this article...]

28
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตวิทยา 9 สถาบัน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ
23
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ ในวันที่ 20 เมษายน 2559ณ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โดยมี คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ...

[Read the rest of this article...]

07
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง)...

[Read the rest of this article...]

07
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ถนนสุข...

[Read the rest of this article...]

26
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาเด็กเล็กคิโด้ (Kid...

[Read the rest of this article...]

24
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 2: ...

[Read the rest of this article...]

24
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที...

[Read the rest of this article...]

24
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 222 ชั้น 2...

[Read the rest of this article...]

30
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตวิทยา 9 สถาบัน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ
22
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่...

[Read the rest of this article...]

18
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ. 2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้ง...

[Read the rest of this article...]

18
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการสัมมนาติดตามผลการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาจิตวิทยา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 6 ห้อง 103 ช...

[Read the rest of this article...]

18
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยาสู่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคร...

[Read the rest of this article...]

18
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 1ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนั...

[Read the rest of this article...]

18
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการแสดงผลงานนิสิตเอกจิตวิทยา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง และห้องเรียน 255 คณะมนุษยศาสตร์ มศว
12
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง 245 ชั้น 4 คณะมนุษยศา...

[Read the rest of this article...]

08
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 1: ...

[Read the rest of this article...]

30
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที...

[Read the rest of this article...]

30
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง...

[Read the rest of this article...]

12
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการส่งเสริมจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุ...

[Read the rest of this article...]

30
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยาสู่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคร...

[Read the rest of this article...]

22
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพิสูจน์หลักฐาน...

[Read the rest of this article...]

22
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการติดตามผลการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาจิตวิทยา ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 6 ห้อง 103 ...

[Read the rest of this article...]

01
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธ...

[Read the rest of this article...]

24
ปีงบประมาณ 2558 รายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 3วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ห้อง 238 ชั้น 3 คณ...

[Read the rest of this article...]

24
ปีงบประมาณ 2558 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 3วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 238 คณะมนุษยศา...

[Read the rest of this article...]

24
ปีงบประมาณ 2558 รายงานผลโครงการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการภาควิชาจิตวิทยาวันที่ 3 ธ.ค. 2557, 30 มิ.ย. และ วันที่ 6 ส.ค. 2558 ณ ห้อง ...

[Read the rest of this article...]

21
ภาควิชาจิตวิทยากำหนดจัดโครงการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการภาควิชาจิตวิทยา (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 231 ชั้น 3 คณะมน...

[Read the rest of this article...]

20
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 238 ชั้...

[Read the rest of this article...]

18
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 238 ชั้น ...

[Read the rest of this article...]

18
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชากาคภาควิชาจิตวิทยา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 231 ชั้น 3 คณะม...

[Read the rest of this article...]

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last