ข่าวประชาสัมพันธ์

18
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ. 2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 2: ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร: มุมมองจากศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 222/2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating