ข่าวประชาสัมพันธ์

07
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง)
ครั้งที่ 3: ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร: มุมมองจากผู้ใช้บัณฑิต
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 233/1 ชั้น 3 อาคาร 2 โดยมีคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมโครงการ

Post Rating

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website