ข่าวประชาสัมพันธ์

23
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ ในวันที่ 20 เมษายน 2559
ณ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โดยมี คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ

Post Rating

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website