ข่าวประชาสัมพันธ์

02
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการเตรียมนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 238 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website