ข่าวประชาสัมพันธ์

25
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 4: ประชุมปรับปรุง มคอ.2 หลักสูตร กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 231 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการฯ

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website