ข่าวประชาสัมพันธ์

18
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 3: นิสิตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการทำปริญญานิพนธ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 238 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ)

Post Rating

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website