ข่าวประชาสัมพันธ์

07
ภาควิชาจิตวิทยา กำหนดจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) ครั้งที่ 5: การวิพากษ์ มคอ.2 การประชุมสรุปผลและปรับปรุง มคอ. 2 ของหลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2 โดยมีคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website