ข่าวประชาสัมพันธ์

24
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง)
ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 5

Post Rating

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website